Pomoc społeczna i zasady jej udzielania

Świadczenia pomocy społecznej udzielane są po złożeniu odpowiedniego wniosku (mogą też być udzielane z urzędu) przez osobę zainteresowaną albo przez jej przedstawiciela. Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają określonych przepisami kryteriów dochodowych - jest to zasada nadrzędna. Od dnia 1.10.2006 r. kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej jest dochód nie wyższy niż 477 zł, natomiast dla osoby w rodzinie maks. 351 zł miesięcznie. Chcąc uzyskać pomoc społeczną, należy zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania (znajdują się one w każdej gminie).