Formy pomocy

Formy udzielanej pomocy

W ramach pomocy społecznej realizowane są również zadania związane z opieką nad dzieckiem i rodziną. Prawo do świadczeń w ramach pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochody nie przekraczają ustalonych w tej mierze kryteriów (o czym było wcześniej).

Najważniejsze, dostępne w systemie pomocy społecznej świadczenia pieniężne to:

zasiłek stały - świadczenie przysługujące osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe; kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł, zaś maksymalnie może wynosić 444 zł miesięcznie;

zasiłek okresowy (w kwocie nie mniejszej niż 20 zł i nie większej niż 418 zł miesięcznie) - przysługujący osobom i rodzinom bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium i nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, szczególnie z uwagi na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, itp;

zasiłek celowy - jest świadczeniem przyznawanym w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, tj.: pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i świadczeń zdrowotnych, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych napraw w mieszkaniu, itp.

pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie - najczęściej przyznawana jest w formie pieniężnej (jednorazowy zasiłek lub nieoprocentowana pożyczka); może mieć też postać rzeczową, polegającą na udostępnieniu maszyn, narzędzi umożliwiających np. zorganizowanie stanowiska pracy.

Ponadto możliwe jest uzyskanie pomocy pieniężnej na: częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych; usamodzielnienie się (oraz na kontynuowanie nauki) osób opuszczających placówki opiekuńczo/szkolno - wychowawcze oraz rodziny zastępcze. Dostępne są też dodatki mieszkaniowe (pomoc w opłacaniu czynszu, itp.), stypendia socjalne (wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z uboższych rodzin), pomoc w formie posiłków bądź ich dofinansowania (szczególnie dla dzieci i uczniów).

Świadczenia niepieniężne to m.in.: zapewnienie opieki i wychowania (dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców) w rodzinach zastępczych, w placówkach opiekuńczo - wychowawczych; tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie; szkolenia, poradnictwo i terapia rodzinna prowadzone przez PCPR i ośrodki adopcyjno - opiekuńcze.