Dodatki do zasiłków

Możliwymi do uzyskania dodatkami do zasiłku rodzinnego

  • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka - przysługuje matce/ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka oraz osobie uczącej się na pokrycie wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem. Przysługuje dziecku do ukończenia 16 roku życia, posiadającemu orzeczenie o niepełnosprawności, a także dziecku w wieku od 16 do 24 lat z orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności. Wysokość tego dodatku wynosi miesięcznie: 60 zł na dziecko w wieku do 5 lat lub 80 zł na dziecko w wieku od 5 do 24 lat;
  • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - przysługujący matce/ojcu, opiekunowi faktycznemu/prawnemu dziecka oraz osobie uczącej się na dofinansowanie wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wniosek o wypłatę dodatku należy złożyć w terminie 4 m-cy od dnia rozpoczęcia roku szkolnego. Dodatek przysługuje raz w roku a jego wysokość wynosi aktualnie 100 zł na dziecko;
  • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - przysługuje matce/ojcu, opiekunowi faktycznemu/prawnemu dziecka (w przypadku, gdy nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, z powodu śmierci jednego z rodziców, albo jeśli ojciec dziecka jest nieznany). Dodatek przysługuje też osobie uczącej się, jeżeli jej rodzice (oboje) nie żyją. Wysokość dodatku to 170 zł miesięcznie na dziecko, jednak nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci. Kwotę dodatku można zwiększyć o 80 zł na dziecko (maks. o 160 zł na wszystkie dzieci), jesli posiada ono orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - przysługuje matce/ojcu lub opiekunowi faktycznemu/prawnemu dziecka. Dodatek w wys. 80 zł miesięcznie przyznawany jest na trzecie oraz na następne dzieci z uprawnieniem do zasiłku rodzinnego;
  • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - przysługuje matce/ojcu, opiekunowi faktycznemu/prawnemu dziecka - uprawnionemu do urlopu wychowawczego - jeżeli pozostaje ono pod jego faktyczną opieką, nie dłużej jednak niż przez okres 24 m-cy lub 36 m-cy (w sytuacji sprawowania opieki nad więcej niż jednym dzieckiem). Okres ten może wynosić do 72 m-cy, jeśli będące pod opieką dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności lub o jego znacznym stopniu. Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Dodatek przysługuje w kwocie 400 zł miesięcznie;
  • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - przysługuje matce/ojcu, opiekunowi prawnemu/faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się przez 10 m-cy roku szkolnego (od września do czerwca). Kwota dodatku wynosi 50 zł lub 90 zł (gdy dziecko/osoba ucząca się posiada orzeczenie o niepełnosprawności) miesięcznie na dziecko.