Pomoc dla rodziny

Organa pomagające rodzinie

Działania w zakresie pomocy społecznej realizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując również z organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, pracodawcami, itd. Do instytucji zajmujących się pomocą społeczną należą:

ośrodki pomocy społecznej - realizujące pomoc społeczną w gminie;

powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR) - funkcje PCPR w miastach na prawach powiatu mogą realizować też miejskie ośrodki pomocy społecznej;

domy pomocy społecznej - świadczące usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne dla osób wymagających całodobowej opieki spowodowanej wiekiem, chorobą czy niepełnosprawnością;

placówki opiekuńczo - wychowawcze zapewniające dzieciom i młodzieży pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej oraz niedostosowanym społecznie dzienną, całodobową, ciągłą lub okresową opiekę a także wsparcie rodziców w tej kwestii;

ośrodki adopcyjno - opiekuńcze prowadzące poradnictwo dla dzieci i rodziców oraz terapię rodzinną, w tym dla rodziców dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych; szkolące i kwalifikujące kandydatów na rodziców zastępczych/adopcyjnych;

ośrodki wsparcia - tj. środowiskowe domy samopomocy, dzienne domy pomocy, ośrodki opiekuńcze;

ośrodki interwencji kryzysowej - których rolą jest świadczenie usług specjalistycznych, szczególnie prawnych, psychologicznych, noclegowo - bytowych (dostępnych całodobowo) - osobom i rodzinom będącym ofiarami przemocy lub znajdującym się w innej trudnej sytuacji.