Wiarygodny audyt zewnętrzny przeprowadzi jedynie renomowana firma konsultingowa

Audyt może mieć charakter wewnętrzny i zewnętrzny. W pierwszym przypadku monitorowaniem sytuacji firmy, prawidłowości procesów zajmują się kontrola wewnętrzna. Może ona badać przedsiębiorstwo pod kątem pod różnym kątem: działalności operacyjnej, sytuacji finansowej i bezpieczeństwa informatycznego.

Audyt wewnętrzny jest działaniem doradczym i weryfikującym poczynania organizacji, jej struktur, komórek, kadry zarządzającej, załogi. Celem tej kontroli jest poprawa sprawności operacyjnej i stworzenie nowej jakości, wartości dodanej na zasadzie efektu synergii. Dzięki audytowi wewnętrznemu firma może łatwiej i szybciej osiągnąć zamierzone cele, gdyż kontrolerzy wskazują metody właściwego postępowania w zakresie zarządzania ryzykiem, organizacją.

Żeby jednak uzyskać certyfikat jakości, przedsiębiorstwo musi przejść kontrolę zewnętrzną. Monitoring firmy przeprowadza wówczas niezależna, zewnętrzna organizacja audytorska, która ustala stan faktyczny, w jakim znajduje się jednostka badana. Jest to tzw. audyt trzeciej strony.

Pomyślne przejście takiej kontroli pozwala ubiegać się firmie o certyfikat jakości w badanym zakresie (np. zarządzania ryzykiem, jakością, w zakresie norm ekologicznych, bezpieczeństwa). Certyfikat podnosi renomę jednostki i ugruntowuje jej pozycję na rynku. Dokument ten jest skutecznym narzędziem budowania zaufania klientów.