Category: Renty


Renta rodzinna

Renta rodzinna jest świadczeniem pieniężnym z tytułu utraty dochodów z powodu śmierci żywiciela rodziny. Przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, posiadającej w chwili śmierci przyznane uprawnienia do emerytury albo do renty z tytułu niezdolności do pracy bądź spełniała niezbędne ku temu wymagania. Renta rodzinna przysługuje także uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny czy świadczenie przedemerytalne lub zmarła po upływie 18 m-cy od ustania okresów umożliwiających nabycie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Do renty rodzinnej uprawnione są: dzieci, wdowa/wdowiec, rodzice. Wysokość r. rodzinnej wynosi od 85% do 95% (w zależności od liczby uprawnionych do niej osób) renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, która przysługiwałaby zmarłemu. Wszystkim osobom uprawnionym do takiej renty, przysługuje jedno łączne świadczenie, dzielone - jeśli jest to konieczne - na równe części między uprawnionych. Decyzję o przyznaniu renty wydaje oddział ZUS właściwy dla miejsca zamieszkania osoby starającej się o świadczenie.

, 28 lutego 2010. Category: Renty.