Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny - służy częściowemu finansowaniu wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku i dodatków przysługuje: rodzicom (lub jednemu z nich), opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka, osobie uczącej się (jeśli jest pełnoletnia - do ukończenia 24 roku życia i nie pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z orzeczeniem na jej rzecz alimentów). Rodzicom oraz opiekunom dziecka, prawo do z. rodzinnego przysługuje do chwili osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, bądź do czasu zakończenia nauki w szkole - lecz nie dłużej niż do ukończenia 21 lat. W sytuacji kontynuowania nauki i posiadania orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek może być przyznany do ukończenia 24 roku życia.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi: 48 zł na dziecko do 5 roku życia, 64 zł na dziecko w wieku od 5 do 18 lat, 68 zł na dziecko w wieku od 18 lat do ukończenia 24 roku życia. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 504 zł na osobę miesięcznie. Jeżeli w rodzinie jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym czy znacznym stopniu niepełnosprawności - zasiłek przysługuje, jeśli w/w dochód nie przekracza kwoty 583 zł miesięcznie na osobę.