Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne - przysługuje matce, ojcu albo opiekunowi faktycznemu dziecka w sytuacji nie podejmowania lub rezygnacji z zatrudnienia celem sprawowania opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności włącznie ze wskazaniami stałej lub długotrwałej opieki ze strony innej osoby albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenie to - w wys. 420 zł miesięcznie - można otrzymać, jeżeli dochód rodziny nie przekracza kwoty 583 zł na osobę miesięcznie.

Jeżeli świadczenie przypada na niepełne miesiące kalendarzowe - wypłaca się 1/30 ś. pielęgnacyjnego za każdy dzień. Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeśli opiekun posiada przyznane prawo do emerytury, renty, zasiłku stałego, świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego. Osoba wymagająca opieki nie otrzyma też ś. pielęgnacyjnego, gdy pozostaje w związku małżeńskim lub została umieszczona w rodzinie zastępczej, względnie w placówce z całodobową opieką.