Becikowe

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe) - przysługuje matce/ojcu dziecka, albo też opiekunowi prawnemu bądź faktycznemu (osoba opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z odpowiednim wnioskiem do sądu rodzinnego o możliwość przysposobienia dziecka). Kwota świadczenia to 1000 zł. Jeśli matka urodzi podczas porodu więcej niż jedno dziecko, „becikowe” przysługuje na każde z nich. Analogicznie jest w przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka.

Pisemny wniosek o „becikowe” składa się w urzędzie gminy bądź w ośrodku pomocy społecznej najpóźniej do czasu ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Jeżeli dziecko objęte jest opieką prawną, faktyczną lub jest dzieckiem przysposobionym - w terminie 12 m-cy od daty objęcia dziecka opieką lub przysposobieniem. Niezależnie od świadczenia „ogólnego”, można uzyskać także „becikowe” samorządowe. Taki bonus przewidziały jednak tylko niektóre gminy/powiaty. Informacji należy zasięgać we właściwych wydziałach d/s społecznych w miejscowych urzędach.