Category: Formalności


Wymagane dokumenty i formalności

Ustalenie praw do świadczeń rodzinnych a także ich wypłata następuje po złożeniu stosownego wniosku przez: małżonka (lub małżonków), rodzica (lub rodziców), opiekuna (faktycznego lub prawnego) dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej bądź innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta w miejscu zamieszkania - ponieważ obsługę świadczeń rodzinnych na poziomie lokalnym realizują wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osoby starającej się o świadczenie.

Do wniosku dołącza się najczęściej: zaświadczenia o dochodach każdego członka rodziny; dokument stwierdzający wiek dziecka; orzeczenie o niepełnosprawności lub o jego stopniu; prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie tego sądu bądź placówki adopcyjnej o prowadzonym postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka; sądowe orzeczenie rozwodu/separacji; orzeczenie sądowe ustalające prawnego opiekuna dziecka; dokument stwierdzający kontynuowanie nauki przez dziecko. Świadczenia rodzinne wypłacane są najdalej do ostatniego dnia miesiąca, za który zostały przyznane. Jeśli wniosek w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych złożono po dziesiątym dniu danego miesiąca, świadczenia za ten miesiąc wypłaca się maksymalnie do ostatniego dnia miesiąca następującego po tym, w którym wniosek został złożony.

← Previous page